فیلتر صف فروش نمادهای پایه

سهام های که در پایه می باشند و صف فروش می باشند را می توانید به وسیله این فیلتر مشاهده نماید (tmax)>(py)*1.09&&(tmin)*1.09<(py)&&(bvol)==1&&(tvol)>0&&(pl)==(tmin)&&(tno)>10 آموزش نحوه قرار دادن فیلتر و نحوه ذخبره فیلتر در سایت سازمان بورس جهت دریافت فیلترهای کلیک نماید

فیلتر صف فروش سهام های بورسی

در این فیلتر فقط سهام بورسی می توانید مشاهده نماید که صف فروش می باشد سهام های فرابورسی و پایه در این فیلتر مشاهده نمی شود (po1)==(tmin)&&(bvol)>1 مشاهده فیلترهای صف فروش تمام سهام بورس ایران (po1)==(tmin)   آموزش نحوه قرار دادن فیلتر و نحوه ذخبره فیلتر در سایت سازمان بورس جهت دریافت فیلترهای بیشتر به […]


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.