جلسه اول : مفهوم بورس ، مقایسه شرکت های بورسی ، معنی سهم