برای دیدن ویدیوهای آموزشی فیلتر شکن خود را خاموش کنید .

جلسه اول : واگرایی - RD و + RD