تحلیل های درخواستی

تحلیل تکنیکال خپارس

تحلیل تکنیکال خپارس تحلیل نماد #خپارس تحلیل در خواستی مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ متاسفانه سهم خط روند صعودی میانمدتی خودش رو از دست داده و به حمایت ۷۳۰ ریالی رسیده . با...

تحلیل تکنیکال خاذین

تحلیل تکنیکال خاذین تحلیل نماد #خاذین تحلیل در خواستی مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ در تصویر مشاهده می کنید سهم مدتی است داخل یک کانال خنثی محدوده ۸۵۰ ریال تا ۱۲۰۰ ریال در...

تحلیل تکنیکال ممسنی

تحلیل تکنیکال ممسنی تحلیل نماد #ممسنی تحلیل در خواستی مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ سهم در یک کانال صعودی در حال حرکت است. محدوده کف کانال ۱۲۵۰ ریال و سقف آن محدوده ۲۰۰۰...

تحلیل تکنیکال شپلی

تحلیل تکنیکال شپلی تحلیل نماد #شپلی تحلیل در خواستی مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ سهم بعد از یک اصلاح و ریزش خوب به محدوده دو خط حمایتی خوب در قیمت ۳۵۰ تا ۳۸۰...

تحلیل تکنیکال کنور

تحلیل تکنیکال کنور تحلیل نماد #کنور تحلیل در خواستی مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ همانطور که مشاهده می کنید شهم به محدوده حمایتی ۲۶۰۰ ریالی رسیده و فعلا در این ناحیه حمایت شده....

تحلیل تکنیکال فولاژ

تحلیل تکنیکال فولاژ تحلیل نماد فولاژ تحلیل در خواستی مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ سهم به محدوده حمایتی ۱۲۶۰ ریالی رسیده واحتمالا از این ناحیه شاهد نوسانات مثبتی باشیم. اما حمایت محکم سهم...

تحلیل تکنیکال قهگمت

تحلیل نماد قهگمت تحلیل تکنیکال قهگمت تحلیل نماد #قهگمت تحلیل در خواستی مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ سهم فعلا در یک کانال کوتاه مدتی در محدوده ۴۱۰۰ ریال تا ۴۹۰۰ ریال در حال...

تحلیل تکنیکال نماد سهگمت

تحلیل تکنیکال نماد سهگمت تحلیل نماد #سهگمت تحلیل در خواستی مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ سهم در یک روند نزولی قرار داره و به حمایت ۱۴۳۰ ریالی رسیده و اگه این حمایت از...