معرفی کتاب

کتاب قدرت جذبه

فهرست محتویات :

کتاب قدرت جذبه برایان ترسی یکی ازسخنرانان تجاری طرازاول امریکا پرفروشترین مولف و یکیازمشاوران ومربیان درامر رسد فردی وحرفه ای درجهان امروزاست

 اوهرساله برای۲۵۰ هزارنفردرباره موضوعات زیادی از موفقیت  و رهبری فردی تا کارایی مدیریتی ۷ خلاقیت و فروش سخنرانی میکند. اوبه همراه کمبل فریزر برنامه مشاوره و رهبری پیسرفت و برنامه آموزش برتری را تالیف کرده است.
ران ارون درانگلستان به دنیا امده وتحصیل کرده است.او به عنوان یکی ازمربیان مهم گفتار در جهان شده است. وی سال های زیادی اززندگی

 حرفه ایبرجسته اش را به بازیگری وکارگردانی و به عنوان استاد هنرهای تاتردرایالات و سایرکشورها مشغول بود و سپس تجربه های وسیع نمایشی

 خود رادر توسعه  مهارت های فروش در دنیای تجارت به کار بست .
(مقدمه)
برای رسیدن به قله بایدازقدرت جذبه برخوردار بود.جذبه همه چیزاست وهیچ
چیزنیست.تلاش وپشتکار ،ظاهر و نحوه راه رفتن ، تناسب اندام ، صدا وآرامش
در رفتار و حرکات، خوش قیافه یا زیبا بودن اصلا لازم نیست.تنهاچیزی که
نیازدارید (جذبه) است .
شما میتوانید تنها با تمرین بعضی از روش ها وتکنیک های برقراری ارتباط ،
که امروزه توسط بانفوذ ترین وتاثیر گذار ترین افراد دنیا به کار میروند را
بیاموزید تا فردی خون گرم ، صمیمی، دوست داشتنی وباجذبه باشید.
توانایی شما برای اینکه فردی باجذبه وکاملا دوست داشتنی و

خوش روباشید بیش از هر خصوصیت دیگری (درهای موفقیت) را

 به رویتان خواهد گشود.

 

 به این ترتیب بیشترمردم شمارا دوست داشته و رفتار صمیمانه ای

 با شما خواهند داشت

 تمایل انها به دیدار شما بیشتر میشود، به صحبت های شما گوش میدهند ،

 درجمع شما حضور پیدا کرده و شما را به جمع خود دعوت میکنند.
با اموختن حقایق ساده درباره ی جذبه وتمرین تکنیک های که درادامه به انها
خواهیم پرداخت، میتوانید تاثیر گذاری و بهره مندی ازتعاملات خود بادیگران
را به طور چشم گیری افزایش دهید.

ازخانواده خود شروع کنید و آن رابه تمامی افرادی که ملاقات میکنید

 گسترش دهید .

جذبه چیست؟
وقتی جان اف.کندی لبخند میزند میتوانست پرنده ای را

 از روی درخت به خود جذب کند .
تعریف جذبه راازکسی که انتظار نداشت تسلیم ان شود وشاید هم

دربرابرتاثیراتش مقاومت کرده بشنود. اودرلحضه بزخورد باافراد به چهره انها کاملا دقت میکرد

اشتیاق وصمیمیت ازخود نشان میداد به نظر میرسید که شمارا واقعا دوست دارد

 و برایش مهم نیست که شما اورا دوست دارید یا خیر ! میتوانم فقط

 حدس بزنم که چقدر از ان ژنتیکی  و چه مقدار رشد یافته  بود.

تنها این رامیدانم که دران برخورد کوتاه کاملا جذب کسی شده بودم

که نه او را قبول داشتم ونه حتی انتظار داشتم که ازاوخوشم بیاید.
وقتی ازجذب سخن میگوییم درباره اداب غذا خوردن، ظاهر خوب

 یا شیک پوش بودن صحبت نمیکنیم بلکه روی سخن ما چیزی است

 که خیلی عمیق تر ازاین حرفاست.
جذبه واقعی چیزی فراتر ازظاهر محض است.

توانایی وقابلیتی است که بعضی افراد برای ایجاد رابطه ای دوستانه تر از آن برخوردارند

 که باعث میشود دیگران درحضور انها احساس بی نظیری داشته باشند.

جذبه ازخصوصیت جالب توجهی برخوردار است که پاسخ ما به ان شدید

 مبتنی براحساس و تقریبا غریزی است !
طبیعت یا تربیت؟
شاید گاهی به خودتان بگویید توباید باجذبه زاده میشدی یا حالا که غیرازاین است

 ادم خوش شانسی نیستی ماهم این عقیده راقبول داشتیم  اما

درتمام سال هایی که تحقیق وازمایش کرده ایم وهنر ومهارت

 ارتباط رودررو رااموزش داده ایم دلایل ومدارکی به دست اورده ایم

 که خلاف این را ثابت میکند.

 دراین شکی نیست که بعضی افراد به طورطبیعی باجذبه هستند

 وبه تبع ان از یک مزیت نسبت به دیگران برخوردارند. اما

 جذبه ترکیب  اسرارامیزی که فقط درژن های مایافت شود  نیست !

جذبه نتیجه استفاده ازمهارت های ویژه ای است که بسیاری از ما

چیزکمی درباره انها میدانیم یااصلا چیزی  نمیدانیم…..

این به ان معناست که جذبه اکتسابی است.
جذبه دررفتار
جذبه خصیصه ای است که نیروی مقاومت ناپذیزی

 برای خشنود ساختن وجذب دیگران به کارمیبرد
ران اردن این داستان را اززندگی شخصی خود

 به عنوان گواهی برقدرت جذبه نقل میکند  :درسال های دهه ۷۰بود

که به قدرت جذبه اعتقاد راسخی پیداکردم.یکی
ازدوستان ما در لوس انجلس( تافنی ) من وهمسرم (نیکی) را به مهمانی ایوانبرد
وهمسرش ماریان را هم  دعوت کرد.انهابه تازگی ازافریقای جنوبی به اینجا امده
بودند.ایوان یک ابلیس خوش قیافه و یک بازیگر و همچنین

 یک دوست خوب است.من اورا اززمان بازی درتاتر درافریقای جنوبی میشناسم. 

 مابعدازظهرهمان روز یعنی شنبه به مهمانی رفتیم

 وبه جمعیتی که درباغ بودندملحق شدیم.

مردم وابسته ایوان وماریان دراطراف بوفه میچرخیدند.

من وهمسرم به گرمی به همه سلام کردیم  

و سپس ماچهارنفربه طرف میزهای مدعوین بوفه رفتیم.

نزدیک غروب بود که دیدم نیکی وایوان  باهم صحبت میکنند

وهمسرعزیزم که معمولا ادم معقولی است
ظاهرا مجذوب اوشده بود. باخودفکرکردم اخراین چه افتضاحی است؟!  اومثل یک
دختربچه رفتارمیکند .دران لحظه ازحسادت خونم به جوش امد و باعجله به طرف
انها رفتم….
قدرت جذاب بودن
کمی بعدبه نیکی گفتم چه چیز جذابی درایوان تورا انطور هیپنوتیزم کرده بود!

اولحظه ای فکرکردوگفت :  ایوان وقتی باکسی صحبت میکند گویی درپیله او

قرار دارد از نظراو کسی جز ان فرد درجهان وجودندارد.

 وقتی به حرفهایش گوش میدهد طوری رفتارمیکندکه گویی

 هرکلمه ای که به زبان میاوردمهم است  وبه توجه کامل اونیازدارد.
وقتی به حرفهای اوفکرکردم  فهمیدم کاملا حق با اوست. ازوقتی که ایوان را
میشناسم همین خصوصیت رابا هرکسی که صحبت میکندنشان داده است   اودائما
ازخودجذبه ساطح میکند.  به همین دلیل مردی خوش مشرب  و مورد پسند زنان
ومردان زیادی است.

 بیش از ۲۰سال است ازاین ماجرا میگذرد ولی انگار همین دیروز بود. همانطورکه

 همسرعزیزم یاد اوری میکند ، اولین علاقه مفرط من به جذبه ازهمان زمان اغاز شد.

علاقه من شدت گرفت من شروع کردم به مطالعه

و شناخت رفتارهایی که تمام افراد با جذبه به کارمیبرند.

ازتعداد زیادی از این افراد پرسیدم که چه احساسی درباره تاثیرخودبردیگران دارند.

یکی ازچیزهای جالبی که کشف کردم این بود که

 افراد باجذبه از( لذت بخشیدن به دیگران) لذت زیادی میبرند.
انچه جذبه میتواند انجام دهد جذبه گیراست 

 درست مثل گلبرگهای گل که دربرابرگرماونورخورشیدبازمیشوند

 مادربرابرگیرایی جذبه ازخود رهاومسحورمیشویم. جذبه مثل

یک اهنربای بزرگ مارابه سوی منبع مغناطیسی خود میکشاند
افراباجذبه معمولاخوب گوش میدهند واغلب شانس های بیشتری نصیبشان میشود.

فرصتهایی به انها داده میشود که شاید دیگران هرگزچنین فرصتهایی رابه دست نیاورده اند

این افراد ممکن است به خاطرکارهایی بخشیده شوند

 که دیگران به خاطرشان به داراویخته میشوند…. .

ممکن است چیزهایی به انها گفته شودکه
دیگران هرگز انهارا نشنیده باشند. مردم ازانها عذرمیخواهند! ازسرراهشان
کنارمیروند  وهمیشه به خاطرشک و تردیدی که دارند به انها سود می رسانند….
تصور کنید که فردی با حالتی شدیدا  گیرا و با نفوذ  به سمتتان می اید دراین
موقع شما مورد تهاجم جذبه ان شخص قرار گرفته اید !

احساس ارزشمند بودن حتما تابه حال باافرادی ملاقت کرده اید

که قادر بودند شما را باجذبه خود مجذوب کنند.به نظر میرسید

که ان ها شمارا واقعا دوست دارند و برای نظر شما ارزش قائلند

  تمام توجهشان رابه شما ونه هیچ کس دیگر اختصاص داده
اند.  وقتی درکنارشما بودند بدون توجه به دیگران  

هیچ کس جز شما برایشان وجود نداشت. 

انها همواره  چنان رفتار کرده اند که شما احساس میکنید

جذاب ترین ومهم ترین شخص هستید که تا به حال ملاقات کرده اند

برای اینکه از مصاحبت با انها لذت ببرید قضاوت وانتقاد درباره ی انها را

کاملا به تعویق انداخته اید ! ایا به خاطر دارید که چه احساس شگفت انگیزی داشتید؟
شرط میبندم که احساس ارزشمند بودن میکردید….

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا