تحلیل تکنیکال مقدماتی

شبکه اجتماعی

کانال ها

کانال ها: به محدوده بین خط روند اصلی و خط روند ثانویه، کانال می گویند.در واقع کانال به یک محدوده ای گفته می شود که

ادامه مطلب »