شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

آمار تولید ناخالص جهانی