شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

تاثیر مثبت نامه وزاری دولت بر شاخص