شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

تجزیه وتحلیل بنیادی عبارت است