شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

تحلیل غاذر

تحلیل

تحلیل نماد غاذر

تحلیل نماد غاذر تحلیل نماد غاذر حمایت خوبی روی ۳۰۵ تومان داشته است اما مقاومت ۳۳۵ تومان پیشرو دارد در صورت عبور مقاومت ۳۳۵ که

ادامه مطلب »