شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

تحلیل نماد شتوکا