شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

ترامپ گفته به ایران حمله میکنم