شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

تعیین نرخ خوراک پتروشیمی از طریق بورس