شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

توقف نماد و دوری موقت یک هلدینگ بزرگ از تابلوی بورس