شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

تولید ناخالص داخلی تعریف