شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

در آلمان بانک ماهیانه درصدى در حدود ١درصد براى حق نگهدارى پول