شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

دوگانگی در رکود بازار سهام