شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

رکود عمیق اقتصاد کشور، بازار سرمایه را دچار افت فرسایشی کرده است