شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

سخنان رییس جمهور نشانه هماهنگی تیم اقتصادی است