شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

سرمایه اولیه برای مدرسه غیر انتفاعی