شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

سرمایه ز کف رفت وتجارت ننمودیم