شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

كشت‌وصنعت‌پياذر (غاذر)

تحلیل

تحلیل نماد غاذر

تحلیل نماد غاذر تحلیل نماد غاذر حمایت خوبی روی ۳۰۵ تومان داشته است اما مقاومت ۳۳۵ تومان پیشرو دارد در صورت عبور مقاومت ۳۳۵ که

ادامه مطلب »