شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

پدیده پاسخ مقتضي به مردم بدهد/ برای پدیده زمان تعیین نشده است