شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

کارخانه پلی اکریل اصفهان تعطیل شد