شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

یارانه مردم به خودروسازان داده شد؟!!