شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

۲- نحوه دفتر نویسی و موارد رد دفاتر به صورت عملی